ข้อตกลงการใช้บริการ LnwX

แก้ไขล่าสุด : 5 สิงหาคม 2562
 1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ LnwX
  1. เว็บไซต์ของบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (Lnw Co., Ltd.) ในชื่อ "www.LnwX.com" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
  2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
  3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกได้ดังนี้
   1. เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"
   2. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"
 2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
  1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
  2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
   2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ
 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

   ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ดังต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า เช่น
   1. เว็บไซต์รับประกาศสินค้า
   2. เว็บไซต์รวมลิงก์
   3. เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์
   4. เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น
  2. จำหน่ายสินค้าที่ผิดข้อตกลง (กรุณาอ่าน "ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า" ด้านล่าง)
  3. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
  4. เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก
  5. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการจำหน่ายบริการต่าง ๆ
  6. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต
  7. เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
  8. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
  9. ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
  10. มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
  11. มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
  12. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไมว่ากรณีใด ๆ
  13. มีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่าง ๆ ของระบบร้านค้า เช่น การนำตะกร้าสินค้า, การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ เป็นต้น
  14. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

 4. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า

   ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าเท่านั้น และโฆษณาได้เฉพาะ "สินค้า" ที่ขายขาดและมีการจัดส่งเท่านั้น ไม่สามารถโฆษณา "บริการ" หรือ "ให้เช่า" หรือ "ซอฟต์แวร์" ได้

   โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

  1. สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
  2. สินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ยั่วยุ ทำให้เสื่อมเสีย สร้างความตกใจ ทารุณสัตว์ เรื่องละเอียดอ่อน
  3. สินค้าหวงห้ามสำหรับผู้ใหญ่ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ เซ็กส์ทอย ผลิตภัณฑ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ภาพเปลือย
  4. สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ เช่น Amazon.com Lazada.co.th เป็นต้น
  5. สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเอกชน และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
  6. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
  7. สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  8. ตั๋วเดินทาง บัตรคอนเสิร์ต ยานพาหนะ รถยนต์ บัตรของขวัญ อสังหาริมทรัพย์ และงานบริการทั้งหมด
  9. เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เบียร์ ไวน์ สาเก แชมเปญ รวมถึง เบียร์,ไวน์,สุราที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  10. ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
  11. สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
  12. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
  13. เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย ยาที่ซื้อตามร้านขายยา ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เวชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุมัติ
  14. ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์
  15. จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
  16. อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
  17. อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย เช่น ปืน วัตถุระเบิด อาวุธ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  18. สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์ที่มีสแปมโฆษณา เอกสารเท็จ
  19. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
  20. กรุณาอ่าน นโยบายการโฆษณาทั้งหมดบน Google อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง
  21. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

 5. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
  1. ผู้ให้บริการให้บริการต่างๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อไปนี้
   1. บริการโฆษณาสินค้า Google Shopping Ads รวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อฟีดสินค้าไปยัง Google Merchant Center และ Google Ads โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องกำหนดงบโฆษณาไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อวัน และจำเป็นต้องชำระค่าโฆษณาล่วงหน้าซึ่งจะเรียกว่า "เครดิตโฆษณา"
    1. เครดิตโฆษณา จะถูกใช้เมื่อโฆษณาถูกคลิกจากผู้ใช้งานจาก Google เท่านั้น
    2. เครดิตโฆษณา คือ จำนวนเงินที่สามารถนำไปใช้ในการโฆษณาบนระบบของ Google และรวมถึงจำนวนเงินค่าบริการการโฆษณาของ LnwX แล้ว
    3. เมื่อผู้ใช้บริการมีเครดิตโฆษณาไม่พองบโฆษณาต่อวัน หรือเครดิตโฆษณาที่เหลือเป็นศูนย์ ผู้ให้บริการจะระงับบริการทั้งหมด (ยกเว้นระบบจัดการหลังร้าน) นั่นคือ หยุดกการให้บริการโฆษณา, บริการหน้าเว็บไซต์ร้านค้า และบริการเสริมพิเศษเป็นการชั่วคราว
    4. เครดิตโฆษณา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   2. บริการเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ พื้นที่เก็บเว็บไซต์และการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงระบบการทำงานต่าง ๆ ของร้านค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้ผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ โดยจำเป็นต้องใช้บริการลงโฆษณาขั้นต่ำตามข้อ 5.1.1. โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
    1. ระบบหน้าเว็บไซต์ร้านค้า สำหรับเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าชมสินค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าได้
    2. ระบบจัดการหลังร้าน สำหรับเพื่อให้ผู้ขายสามารถเข้าจัดการคลังสินค้า รายการสั่งซื้อ รายการชำระเงิน รายการขนส่ง รายการสมาชิก และบริการเสริมพิเศษอื่นที่ผู้ใช้บริการเปิดใช้
   3. บริการเสริมพิเศษ คือ ระบบการทำงานในร้านค้าออนไลน์ หรือบริการอื่น ๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ จะคิดค่าบริการเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น วัน เดือน หรือปี หรือจะคิดแปรผันตามข้อมูลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็น รายการสั่งซื้อ รายการชำระเงิน หรือรายการจัดส่ง หากหมดอายุการใช้บริการ/ไม่มีเครดิตคงเหลือ/ติดค้างชำระ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุ/เติมเครดิต/ชำระหนี้ จึงจะสามารถใช้งานบริการเสริมได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการเสริมที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้หรือไม่ก็ได้
  2. ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
  3. ในกรณีที่ปรับลดราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ/เติมเครดิต
  4. ในกรณีที่ปรับเพิ่มราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ยกเว้นแต่จะแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ
 6. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

   ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

  1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกทั้งในการโฆษณาสินค้า และในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
  2. สินค้าที่ผู้ขายนำมาจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้น ๆ และผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
  3. หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
  4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการจะแสดงระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าไว้ที่ร้านค้าออนไลน์นั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
  5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
  6. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
 7. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

   ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา

 8. ข้อตกลงในการยกเลิกและขอคืนค่าบริการ
  1. ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกและคืนเงินได้ในกรณีที่ สินค้าของผู้ใช้บริการไม่ผ่านเงื่อนไขในการโฆษณาของ Google และ/หรือ กรณีที่โฆษณาถูกหยุดหรือไม่สามารโฆษณาต่อได้เท่านั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเฉพาะจำนวนเงินที่เติมจริงและหักค่าโฆษณาที่ใช้ไปแล้วเท่านั้น กรณีที่คุณได้รับเครดิตโฆษณาฟรีจากโปรโมชั่นใดๆ จะไม่สามารถขอคืนเครดิตโฆษณาฟรีเป็นเงินสดได้
  2. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
  3. กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 9. ข้อตกลงในสิทธิ์การระงับการให้บริการ

   ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใด ๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

 10. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
  1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้น ๆ เท่านั้น
  4. หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
 11. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว
  1. สำหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ LnwX (ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว) นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ LnwX
 12. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง
 13. LnwX ต้องขออภัยที่ทำให้ท่านต้องอ่านนโยบายเหล่านี้ในแบบภาษากฏหมาย